Aasum gamle smedje

PGA. TAGRENOVERING INGEN UDSTILLINGER FØR 31. AUGUST 2024: MEDLEMSUDSTILLING FOLK OG FÆ
Læs mere
Galleri / værksted
Læs mere
Huskunstnere
Læs mere
Aktiviteter
Læs mere
Previous slide
Next slide

Aasum Gamle Smedje

Aasum Gamle Smedje er en 200 år gammel fredet kulturarvsperle, midt i den smukke landsby Aasum, 5 km fra Odense og med hele Fyn som opland.
Smedjen tilbyder i de smukke bygninger et sted, hvor lokale kan få et fælles møde- og udfoldelsesrum, og hvor der er plads til værksteder for udøvende kunstnere og med mulighed for udstilling, workshops og undervisning i kunst, kunsthåndværk og kulturhåndværk.
Med Aasum Gamle Smedje har vi skabt et åbent miljø, hvor kunstnere kan inspirere hinanden, forbipasserende kan følge processerne, og kreative børn og voksne kan få et fælles aktivt værested. Et mødested, der kan tjene til at styrke sammenhængskraften mellem land og by, mellem generationerne og mellem professionelle kunstnere og glade amatører.
Smedjen lever op til FN´s 11. verdensmål, da den blandt andet har til formål at fremme inkluderende og bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund. Bevarelsen og videreførelsen af smedjen som et historisk, socialt og kulturelt samlingspunkt lever op til at fastholde historiske fællesskaber og give dem nyt liv.

Historik

Aasum Smedje blev oprettet i 1817 af smeden Hans Johansen (1797-1847) og har siden da været i den samme slægts eje. Smedjen var af flere grunde vigtig for landsbyen. Det var her, hestene blev skoet, eller ploven blev repareret, men smedjen var også et samlingspunkt i landsbyen: mødested, sladrehjørne og opslagstavle. Aasum var i sin tid arnested for Fynbomalerne og har altid haft mange udøvende kunstnere. I 1893 blev smedjen foreviget i et maleri af H.A. Brendekilde (1857-1942), Maleriet gengiver maleren L.A. Ring (1854-1933) foran smedjen og med Rytterskolen i Åsum som baggrund. Vi har valgt at gøre dette maleri til vores logo. Funktionen som smedje ophørte i 1966, hvor Aasum Smedie blev flyttet til sin nuværende placering lidt øst for Åsum på vejen mod Marslev.

Efter smedjens udflytning tog nogle beboere i Åsum initiativ til, at den smukke bygning blev fredet og overtaget af Odense Kommune. Den blev derpå udlejet til kunstnere. Den sidste udøvende kunstner i smedjen var Helge Gunge (1951-2018), der både malede og huggede i sten.
Siden foråret 2019 har en gruppe af beboere i Åsum arbejdet for at overtage smedjen. Baggrunden herfor var, at Odense Kommune havde planer om at sælge smedjen. Som modtræk hertil blev foreningen Aasum Gamle Smedje dannet. Dens formål var at bevare smedjen og at gøre smedjen til et aktivt kulturtilbud for både lokale beboere og udefrakommende kunstnere. Foreningens anstrengelser kronedes med overdragelsen af smedjen d. 1. januar 2020. Odense Kommune overdrog vederlagsfrit smedjen til foreningen.

Et par heste bliver skoet (ca. 1930)

 

Smedjen består oprindeligt af tre sammenbyggede bygninger (vognrum, esse, værksted) fordelt på 175 m2. Bygningerne er fredede og med deres centrale placering og en rustik autenticitet vil Smedjen efter en nænsom renovering skabe gode rammer for værksteder, atelier og galleri

På grund af fredningen af Smedjen skal næsten alle arbejder, som ønskes gennemført på ejendommen, gennem en omfattende godkendelsesprocedure hos Slots- & Kulturstyrelsen hvilende på et fagligt veldokumenteret materiale. Med økonomisk støtte fra Realdanias særlige pulje ’Underværker’, Odense Kommunes bydelspulje, Energi Fyns Almene Fond, Nordea Fonden og Østifterne er det 2020-22 lykkedes at få sat en renoveringsproces i gang. Dele af smedjen har fået nyt tag. Der er blevet udbedret skader på trækonstruktion og træværk. Der er blevet etableret toiletfaciliter, tekøkken og varmepumpe samt fremføring af vand og kloakstik. Samtidig har frivillige lagt energi og kræfter i oprydning, kalkning, maling m.m., så smedjen i dag fremstår med et udstillingslokale, et værksted samt atelierfaciliteter.

Renovering af smedjens trækonstruktion, hvor råddent træ er blevet erstattet af nyt